Perutusan Setiausaha, prakata, sejarah penubuhan, objektif penubuhan, visi, misi, falsafah dan piagam pelanggan.

Kumpulan pengurusan yang kompeten dan efisyen menguruskan serta mentadbir hal ehwal LKPPK.

Prestasi LKPPK sepanjang tempoh penubuhan, laporan tahunan, statistik serta laporan-laporan berkaitan .